BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Šaknies balsiai

 

Šaknies balsiai


 


Vienų veiksmažodžių pagrindinių formų šaknies balsiai kinta, kitų – ne. Labai svarbu taisyklingai tarti šaknies ilguosius ir trumpuosius balsius, kad išvengtume rašybos klaidų.


Nekinta


Kirčiuotame šaknies skiemenyje visose pagrindinėse veiksmažodžio formose yra i, u.


1) lipti, lipa, lipo;


2) rišti, riša, rišo;


3) skusti, skuta, skuto;


4) supti, supa, supo.


Visose veiksmažodžio pagrindinių formų šaknyse yra a, e.


1) raginti, ragina, ragino;


2) savintis, savinasi, savinosi;


3) gerinti, gerina, gerino;


4) sekinti, sekina, sekino.


Pagrindinių formų šaknyse yra ė, y, o, ū.


1) bėgti, bėga, bėgo; sėsti, sėdi, sėdėjo;


2) byrėti, byra, byrėjo; dygti, dygsta, dygo;


3) dobti, dobia, dobė; šokti, šoka, šoko;


4) grūsti, grūda, grūdo; triūsti, triūsia, triūsė.


Kinta


Pagrindinių veiksmažodžio formų šaknyse kaitaliojasi i ir y.


1) gyti, gyja, gijo; lyti, lyja, lijo;


2) įgristi, įgrysta, įgriso.


Pagrindinių veiksmažodžio formų šaknyse kaitaliojasi u ir ū.


1) dusti, dūsta, duso; susti, sūsta, suso;


2) griūti, griūva, griuvo; pūti, pūva, puvo;


3) pūsti, pučia, pūtė; tūpti, tupia, tūpė.


Kaitaliojasi pagrindinių formų šaknyse a ir o, e ir ė.


vogti, vagia, vogė; grėsti, gresia, grėsė; lėkti, lekia, lėkė.


Kaitaliojasi a, e ir a, e.


1) kasti, kasa, kasė; plakti, plaka, plakė;


2) lesti, lesa, lesė; nešti, neša, nešė.


Pagrindinių veiksmažodžio formų šaknyse a (kairinis kirčio ženklas), a (riestinis kirčio ženklas), ą kaitaliojasi tarpusavyje.


1) mažti, mąžta, mažo;


2) šašti, šąšta, šašo.


Pagrindinių veiksmažodžio formų šaknyse ė, e, ę kaitaliojasi tarpusavyje.


1) gesti, gęsta, geso;


2) gležti, glęžta, gležo.


3) trešti, tręšta, trešo.


Veiksmažodžio pagrindinių formų šaknyse a kaitaliojasi su dvibalsiu uo.


duoti, duoda, davė; šluoti, šluoja, šlavė.


Pagrindinių formų šaknyse ū kaitaliojasi su dvibalsiu ui.


guiti, guja, gujo; uiti, uja, ujo; zuiti, zuja, zujo.


Pagrindinių formų šaknyse a kaitaliojasi su mišriaisiais dvigarsiais al, ar.


kalti, kala, kalė; barti, bara, barė.


Veiksmažodžio pagrindinių formų šaknyse kaitaliojasi a, o ir mišrusis dvigarsis ar.


karti, karia, korė.


Veiksmažodžių pagrindinių formų šaknyse kaitaliojasi e, ė ir mišrieji dvigarsiai el, er, em.


berti, beria, bėrė; gelti, gelia, gėlė;


skelti, skelia, skėlė; semti, semia, sėmė.


Veiksmažodžių pagrindinių formų šaknyse kaitaliojasi i, y su mišriaisiais dvigarsiais il, in, ir.


dilti, dyla, dilo; dirti, diria, dyrė;


girti, giria, gyrė; ginti, gina, gynė;


spirti, spiria, spyrė; trinti, trina, trynė.


Veiksmažodžių pagrindinių formų šaknyse kaitaliojasi ū, ū su mišriaisiais dvigarsiais um, ur.


burti, buria; burė; kurti, kuria, kūrė;


stumti, stumia, stūmė.


Pagrindinių formų šaknyse kaitaliojasi a, ą, al.


1) balti, bąla, balo;


2) šalti, šąla, šalo.


Pagrindinių formų šaknyse kaitaliojasi e, ę, er.


1) glerti, glęra, glero;


2) gverti, gvęra, gvero.


Pagrindinių formų šaknyse kaitaliojasi o ir dvibalsis au.


1) bliauti, bliauna, bliovė;


2) griauti, griauna, griovė.


Esamojo laiko šaknyje yra intarpas -n-, o kitose formose kaitaliojasi a, e, a, e.


1) akti, anka, ako; rasti, randa, rado;


2) gesti, genda, gedo; sekti, senka, seko.


Esamojo laiko šaknyje yra intarpas -n-, o kitose formose kaitaliojasi i, u.


1) migti, minga, migo; misti, minta, mito;


2) justi, junta, juto; pusti, punta, puto.


Esamojo laiko šaknyje yra intarpas -m-, o kitose formose kaitaliojasi a, e, i, u su a, e.


1) tapti, tampa, tapo;


2) glebti, glemba, glebo;


3) dribti, drimba, dribo;


4) klupti, klumpa, klupo.


Bendraties šaknyje ą, kitose formose – mišrusis dvigarsis an.


1) kąsti, kanda, kando;


2) galąsti, galanda, galando.


Bendraties šaknyje ę, kitose formose – mišrusis dvigarsis en arba balsis ę.


1) bręsti, bręsta, brendo;


2) kęsti, kenčia, kentė;


3) skęsti, skęsta, skendo;


4) sklęsti, sklendžia, sklendė.


Bendraties šaknyje į, kitose formose – mišrieji dvigarsiai en, in.


1) lįsti, lenda, lindo;


2) grįsti, grindžia, grindė.


Bendraties šaknyje ų, kitose formose – mišrusis dvigarsis un.


1) siųsti, siunčia, siuntė;


2) skųsti, skundžia, skundė.


Bendrašakniuose veiksmažodžiuose pamatinių veiksmažodžių šaknyje yra mišrieji dvigarsiai arba trumpieji balsiai e, i, u, o išvestinių – ė, y, o.


1) gerti – gėrinėti, pamesti – pamėtėti, panešti – panėšėti, pavežti – pavėžėti, vežti – vėžinėti;


2) birti – byrėti, kišti – kyšoti, rišti – ryšėti, švisti – švytėti;


3) glusti – glūdėti, klupti – klūpėti, klūpoti, pastumti – pastūmėti.


Bendros šaknies veiksmažodžiuose, žyminčiuose silpnesnį ir stipresnį veiksmą, šaknyse kaitaliojasi e, i, u su ė, y, ū.


1) kepštelėti – kėpštelėti;


2) blikstelėti – blykstelėti, bliksėti – blyksėti;


3) truktelėti – trūktelėti, trukčioti – trūkčioti.


Bendrašakniuose iš veiksmažodžių kilusiuose ištiktukuose, žyminčiuose silpnesnį ir stipresnį veiksmą, kaitaliojasi šaknies balsiai e, i, u su ė, y, ū.


1) kepšt – kėpšt;


2) blikst – blykst, gribšt – grybšt;


3) trukt – trūkt, pukšt – pūkšt.

Rodyk draugams

Rašyti komentarą